Foglalkoztatási Paktum

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004          
A „HELYET!” ALAPÍTVÁNY ÁLTAL NYÚJTOTT MUNKAERŐPIACI SZOLGÁLTATÁSOK
A különböző célcsoportoknak eltérő igényeik lehetnek a humánszolgáltatások tekintetében a munkaerő- piaci esélyeik javítása kapcsán, ezért színes paletta áll rendelkezésre a szakmai szolgáltatások terén.

 1. Toborzás, kiválasztás
  Hátrányos helyzetű célcsoportok több csatornán történő felkutatása, a program támogatási lehetőségeinek és szolgáltatásainak ismertetése.
  A megcélzott csoport társadalmi és szociális helyzetének feltárása, az elvárt képességi szintek megismerése, illetve annak vizsgálata. Cél, hogy a kiválasztás folyamán előtérbe helyeződjön annak lehetősége, hogy maga a program a későbbiekben milyen módszerekkel, eszközökkel tud megoldási lehetőségeket teremteni arra, hogy a foglalkoztatott tartósan, készségeivel azonos munkát tudjon a későbbiekben vállalni, támogatva ezzel hosszú távú munkavállalásának lehetőségét.
 2. Célcsoport felmérése, egyéni cselekvési terv készítése
  A programba bevonható személyek kompetenciáinak függvényében, személyenként egyéni cselekvési terv kerül megfogalmazásra. A résztvevő személyek tekintetében ez a dokumentum az alapja a projektben való előrehaladásnak. Rendszeres felülvizsgálata, a résztvevővel való folyamatos egyeztetés az igények, valamint a kötelezettségek miatt elengedhetetlen.
 3. Programból való lemorzsolódás megelőzése
  A kapcsolati háló kialakításának, a társadalmi beilleszkedést segítő alapvető készségek fejlesztésének érdekében a kliens meglévő képességeire támaszkodó, azokat erősítő készségfejlesztő programok működtetése: mentorálás, munka tanácsadás, beilleszkedés segítése, munkahelymegtartás segítése (egyéni vagy csoportos munkaformákban zajló humánszolgáltatás).
 4. Munkaerő-piaci mentori szolgáltatás
  A szolgáltatás célja a projektbe bevont (nem foglalkoztatott) személyek munkaerő-piaci helyzetének javítása, a munkavállalás és munkahely megtartás elősegítése. A mentor az egyéni szociális és mentális problémákat, az eltérő családi környezetet és életvezetési képességeket figyelembe véve nyújt személyre szabott támogatást, célja az egyéni fejlesztés.
 5. Munkahelyi környezetbe történő beilleszkedés segítése
  Olyan jellegű előadások megtartása melyek előadói közvetve vagy közvetlen tapasztalataikkal tudják felkészíteni a programba bevont személyeket a munkába állásra, ahol a munkavállaló megismerheti a vállalatoknál tapasztalható munkahelyi környezet sajátosságait, a munkahely írott és íratlan szabályait begyakorolva adott munkakör esetében a munkafolyamatokat illetve elsajátítani azok különböző lépéseit.
 6. Munkahelymegtartás segítése, utókövetés
  A munkafolyamat, illetve az egyéni tervek átbeszélése folyamán, illetve a program által kínált egyéb lehetőségek (előadások, tréningek megtartása, személyes kapcsolattartás, közvetítés stb.) kapcsán nagy hangsúlyt szükséges fektetni a munkahely-megtartásának kérdésére. Ezt az ügyféllel tervszerűen kialakított utókövetés formájában támogatja és valósítja meg a segítő/mentor az ügyfél által – a munkaerőpiacon – elért eredmény tartóssá válása érdekében, a munkaadóval és szükség szerint az ügyfél környezetével együttműködve.
 7. Munkaerő- piaci és foglalkozási információ és tanácsadás nyújtása
  A munkatanácsadást igénybe vevő személy elhelyezkedését akadályozó körülmények feltárása, valamint az azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása. A munkaerő-piaci és foglalkozási információk nyújtásának célja, hogy a támogatottnak nagyobb mértékű rálátása legyen a munkaerő-piaci intézményrendszerre és annak szereplőire, a munkát keresőknek nyújtható támogatások és szolgáltatások lehetőségeire és az igénybetétel feltételeire, eljárásrendjére.
  Munkaerő-piaci információk nyújtása: az elhelyezkedés elősegítése, és az üres álláshelyek betöltését. Az információnyújtás formája lehet egyéni (mentori támogatás), illetve csoportos (előadás, tréning keretében).
  Egyéni munkatanácsadás: az álláskeresési terv elkészítése a célok definiálásával, az akadályozó tényezők beazonosításával és kiküszöbölésével. A munkatanácsadás mindig egyénre szabott, támogató közegben történik.
 8. Pályatanácsadás – pályaválasztási tanácsadás, pályamódosítási tanácsadás
  A program megvalósításában nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a pályatanácsadásra fegyelembe véve, hogy korábbi tevékenységeink folyamán tapasztaltuk, hogy ezen a területen akadnak olyan jellegű hiányosságok, melyek adott esetben akadályoztatják/akadályoztathatják leginkább a programba bevont személyek foglalkoztatottságának jövőbeni alakulását.
  Pályatanácsadás: az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése; érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása.
  Egyéni álláskeresési tanácsadás: az álláskereső felkészítése a számára megfelelő célállás megtalálásához, eléréséhez, és az ahhoz szükséges álláskeresési technikák elsajátítása.
  Az álláskeresési folyamat egy-egy lépéséhez nyújt személyre szabott szakmai segítséget (pl. önéletrajz írása, pályázat elkészítése, felvételi interjúra történő elkészülés, beilleszkedés, a munka megtartása).
  Munkatanácsadás: a munkapiaci folyamatok megismerésén, a munkavállalást segítő ill. korlátozó tényezők feltárásán, az elhelyezkedési akadályok elhárításán, valamint a szükséges támogatási eszközök meghatározásán keresztül, segíti az álláshoz jutást és az állás megtartását.
  Álláskeresési tanácsadás: az álláskeresési folyamat egy-egy lépéséhez nyújt személyre szabott szakmai segítséget (pl. önéletrajz írása, pályázat elkészítése, felvételi interjúra történő elkészülés, beilleszkedés, a munka megtartása).
  Életvezetési tanácsadás: főként az egyének pszichoszociális fejlődésének kritikus időszakaiban, illetve életszakasz váltásaik során jelentkezőalkalmazkodási problémáik kezelésében nyújt segítséget.
 9. Munkaerő-piaci visszalépést és beilleszkedést segítő reintegráló csoportos foglalkozás, álláskeresési technikák, motivációs, önismereti, pályaorientációs tréningek
  Az egyének munkaerő-piaci esélyeinek és elhelyezkedési lehetőségeinek növekedése érdekében személyre szabott tanácsadás nyújtása egyéni és csoportos formában, valamint az elhelyezkedését gátló tényezők feltárása, beazonosítása egyénre szabott, a célszemély aktivitására építő, közös megoldási módok kidolgozásával.
  Motivációs csoportos foglalkozás: az inaktív álláskeresők mobilizálása, munkára kész állapotba hozása. Ezen kívül cél a munkanélküliség személyiségkárosító hatásának feloldása; a csoporttagok önismeretének bővítése; az elhelyezkedési akadályok leküzdése; a feszültségek kontrollálásának elsajátítása.
  Reintegráló csoportos foglalkozás: a csoporttagok élethelyzetének tudatosítása és elemzése, az állás nélküli résztvevők öndefinicíójának segítése.
  Pályaorientációs tréning: csoportos foglalkozás keretében történik. Célja a segítség nyújtás a pályamódosítás előtt állóknak az egyéni kompetenciáiknak és életpálya-elképzeléseiknek megfelelő pályaút kialakításában, valamint a pályamódosítás érdekében szükséges képzések, tanulási lehetőségek kiválasztásában. További cél az önismeret fejlesztése és pályaismeret bővítése, a pályaválasztási döntés meghozatalának segítése.
  Kulcsképesség-fejlesztő csoportos foglalkozás: a munkavállaláshoz, a munka megtartásához, és a munkavégzéshez szükséges képességek és kompetenciák feltárásra.
  Munka-család egyensúlya: a munkahelyen olyan szolgáltatások és infrastruktúra elérhetőségét jelenti, amely lehetővé teszi a dolgozó emberek számára, hogy felesleges utazás nélkül tegyenek eleget személyes feladataik vagy szükségleteik megoldásához.
  Álláskeresési technikák: az önálló álláskereséshez szükséges ismeretek átadása, készségek, képességek kialakítása a reális célállással rendelkező álláskereső célszemélyek esetében.
image_pdf

Hozzászólások lezárva.